chăm sóc bà bầu chăm sóc sau sinh tai mobi army 2| tai mobi army 2| son my lip tint pack

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thứ hai, 10 Tháng 1 2011 15:59

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CTCP THỦY ĐIỆN NẬM THI – SÔNG ĐÀ 7

------------------------------

Số:   77 CT/HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

Lai Châu, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM THI – SÔNG ĐÀ 7

 

 

 

           

             - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/205.

                 - Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

                 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Nậm Thi – Sông Đ7.

             - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 76 CT/HĐQT ngày 30/12/2010 (hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty CP Sông Đà 7).

 

QUYẾT NGHỊ

 

           

           Điều 1: Thông qua phương án chào bán 931.539 cổ phần cho Công ty CP Sông Đà 7 theo hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ với mệnh giá 10.000đ/1CP (chi tiết theo tờ trình số 73 CT/HĐQT ngày 20/12/2010).

             Tổng số phiếu tán thành: 99 phiếu, tương đương với 4.263.600 cổ phần đạt 84,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

             Điều 2: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty CP Sông Đà 7.

               Tổng số phiếu tán thành: 99 phiếu, tương đương với 4.263.600 cổ phần đạt 84,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

             Điêu 3: Điều khoản thi hành:

 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền trong Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo cao nhất quyền lợi của cổ đông, Công ty và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                       T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-          Các cổ đông (T/báo)                                                                                                                     CHỦ TỊCH

-          Các thành viên HĐQT

-          Các thành viên BKS

-          Lưu VP/HĐQT, P.TCHC Cty.                                                                                                Nguyễn Thông Hoa

                                                                                                                                                                         ( Đã ký )

 

Video Sông đà 7

Get the Flash Player To see this player.

Logo liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo